แอสโทรไซต์มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เซลล์ประสาทพัฒนา

เซลล์สมองที่เรียกว่าแอสโทรไซต์มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เซลล์ประสาทพัฒนาและทำงานได้อย่างถูกต้อง แต่ก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์อีกจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจว่าแอสโตรไซต์ทำหน้าที่สำคัญเหล่านี้ วิธีหนึ่งที่เซลล์ประสาทและแอสโตรไซต์ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่เรียกว่าไซแนปส์ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการทำงานของแอสโทรไซต์ปกตินี้

สามารถช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจความผิดปกติที่เชื่อมโยงกับปัญหาการพัฒนาของเซลล์ประสาทได้ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงความผิดปกติของออทิสติกสเปกตรัม สามารถมีบทบาทในความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบประสาท ดังนั้นเราจึงต้องการถามว่า: พวกเขามีบทบาทอย่างไรในการพัฒนาโดยทั่วไปเพื่อให้เข้าใจถึงความผิดปกตินี้ เราต้องเข้าใจก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นตามปกติ ไซแนปส์ก่อให้เกิดการเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างเซลล์ประสาท ทำให้เซลล์ประสาทสามารถส่งสัญญาณและข้อมูลไปทั่วร่างกายได้ เซลล์แอสโตรไซต์มีบทบาทในการพัฒนาไซแนปส์โดยบอกทิศทางของเซลล์ประสาท เช่น บอกว่าเมื่อใดควรเริ่มสร้างไซแนปส์ เมื่อใดควรหยุด เมื่อใดควรตัดกลับ และเมื่อใดจึงจะรักษาเสถียรภาพของการเชื่อมต่อ